Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

I think the most processor effective algo to find Outer Corner of 2 rectangle roadsBut maybe i am too old to be clever....meaning ...maybe this is not the quicker and best algo...

For sure is the easier to understand a small student !!!!!!!!!


(24 Oct) And with 2 inner and  2 outer points of each piece on road map
,,,,,,we now ready to play with frictions !!!!!(24 Oct) 


Tried used atan2 but got crazy !!!!!!!!!!!!!!!

    Σε πολλες περιοχες του κωδικα η αταν2() με μπερδψε αρκετα και ετσι....
...την εγραψα μονος μου .....

    static double atan3(Poind p1,Poind p2){
        double g12=0;
        double d21y=p2.y-p1.y;
        double d21x=p2.x-p1.x;
        if(p2.x>p1.x){
            if(p2.y>p1.y){//System.out.println(">>");
                g12=Math.atan(d21y/d21x);
            }
            else if(p2.y<p1.y){//System.out.println("><");
                g12=2*Math.PI+Math.atan(d21y/d21x);
            }
            else{//System.out.println("0");
                g12=0;
            }
        }
        else if(p2.x<p1.x){
            if(p2.y>p1.y){//System.out.println("<>");
                g12=Math.PI+Math.atan(d21y/d21x);
            }
            else if(p2.y<p1.y){//System.out.println("<<");
                g12=Math.PI+Math.atan(d21y/d21x);
            }
            else{//System.out.println("-180");
                g12=-Math.PI;
            }
        }
        else{
            if(p2.y>p1.y){//System.out.println("90");
                g12=Math.PI/2;
            }
            else if(p2.y<p1.y){//System.out.println("270");
                g12=Math.PI+Math.PI/2;
            }
            else{//System.out.println("same point");
                g12=java.lang.Double.NaN;   
            }
        }
        return g12;
    }Java code below ready to compile and run !!!!!!!

Sandra - Maria Magdalena 1985 (HD version)
https://www.youtube.com/watch?v=l1DIV8V_zwQ
/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package jrallyroadlinker;


import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Graphics2D;

import java.awt.GridLayout;

import java.awt.Rectangle;

import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.MouseAdapter;

import java.awt.event.MouseEvent;

import java.awt.event.MouseMotionAdapter;

import java.awt.geom.Path2D;

import java.awt.geom.Point2D;

import java.util.StringTokenizer;

import java.util.Vector;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JOptionPane;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JTextField;


/**

 *

 * @author jimakoskx

 */

public class JRallyRoadLinker extends JFrame implements ActionListener{


    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static void main(String[] args) {

        // TODO code application logic here

        new JRallyRoadLinker();

    }

    

    

    Point2D.Double p1=new Point2D.Double(300,200);

    Point2D.Double p2=new Point2D.Double(500,250);

    Point2D.Double p3=new Point2D.Double(400,100);

    double platos=100;

    

    

    JPanel np=new JPanel(new GridLayout(1,4));

    JTextField jtfp1=new JTextField(p1.x+","+p1.y);

    JTextField jtfp2=new JTextField(p2.x+","+p2.y);

    JTextField jtfp3=new JTextField(p3.x+","+p3.y);

    JTextField jtfPlatos=new JTextField(""+platos);

    

    JPanel dr=new JPanel(){

        public void paintComponent(Graphics g){

            super.paintComponent(g);

            paintingDrawPanel((Graphics2D)g);

        }

    };

    

    public JRallyRoadLinker(){

        super("useless atan2 ? Preparations for Random Rally Maps");

        Toolkit tk=Toolkit.getDefaultToolkit();

        setBounds(new Rectangle(tk.getScreenSize()));

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        

        getContentPane().add(dr,BorderLayout.CENTER);

        

        

        np.add(jtfp1);jtfp1.setToolTipText("Right Click+Shift Start point of first part of the road");

        np.add(jtfp2);jtfp2.setToolTipText("Right Click+Control End first part and START of second road");

        np.add(jtfp3);jtfp3.setToolTipText("Right Click on canvas !!!! .... END point of SECOND part of the road");

        np.add(jtfPlatos);jtfPlatos.setToolTipText("The width (not length) of the Road");

        getContentPane().add(np,BorderLayout.NORTH);

        

        

        jtfPlatos.addActionListener(this);

        jtfp1.addActionListener(this);

        jtfp2.addActionListener(this);

        jtfp3.addActionListener(this);

        dr.addMouseListener(new MouseAdapter() {

            @Override

            public void mouseClicked(MouseEvent e) {

                if(e.getButton()==MouseEvent.BUTTON3){

                    JTextField jtf=jtfp3;

                    if(e.isShiftDown()){

                        jtf=jtfp1;

                    }

                    else if(e.isControlDown()){

                        jtf=jtfp2;

                    }

                    jtf.setText(e.getX()+","+e.getY());

                    actionPerformed(null);

                }

            }

        });

        dr.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {

            @Override

            public void mouseDragged(MouseEvent e) {

                

                jtfp3.setText(e.getX()+","+e.getY());

                actionPerformed(null);


            }

        });

        

        

        resetDrawings();

        

        setVisible(true);

        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Drag you mouse\n\nor right click it alone /Shift/Control\n\nor enter TextFields to parse inputs"

                + "\n\nTrying to find the quicker and easier for processor \n\n"

                + "algo to define the max angle of the next road ...when generating random maps...\n\n"

                + "I ve so messed up with Math.atan2 ...and finally i totally escape atan2 usage ...making it all 'manual'");

    }

    

    public void parse(String text,Point2D p)throws Exception{

        StringTokenizer st=new StringTokenizer(text,",() []{}");

        int i=0;

        Vector<Double> ds=new Vector<>();

        String tok;

        while(st.hasMoreTokens() && i<2){

            tok=st.nextToken();

            ds.add(Double.parseDouble(tok));

            ++i;

        }

        if(i>1){

            p.setLocation(ds.get(0), ds.get(1));

        }

        else{

            throw new IllegalArgumentException("insufficient number of doubles for Point");

        }

    }

    

    @Override

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        try{        //System.out.println("reparsing");

            parse(jtfp1.getText(),p1);//System.out.println(""+p1);

            parse(jtfp2.getText(),p2);//System.out.println(""+p2);

            parse(jtfp3.getText(),p3);//System.out.println(""+p3);

            platos=Double.parseDouble(jtfPlatos.getText());//System.out.println(""+platos);

            //System.out.println("parsed ok?");

            resetDrawings();

        }catch(Exception exc){

            JOptionPane.showMessageDialog(this,exc+"");

        }

        

        

    }

    static double dg(double d){

        return Math.toDegrees(d);

    }

    public static final double rd360=2*Math.PI;

    public static final double rd90=Math.PI/2;

    

    

    

    boolean error;//purpose of program is to not allow too much angle for line23 relative to line12

    Path2D.Double outerPath=new Path2D.Double();//also secondary purpose to fill the outer corner with something

    Path2D.Double innerPath=new Path2D.Double();//>>>>

    double plhalf;

    double d21y,d21x,kl21;

    double d32y,d32x,kl32;

    double g12,g23;

    Path2D.Double path12=new Path2D.Double();

    Point2D.Double p120=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p121=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p122=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p123=new Point2D.Double();

    

    

    Path2D.Double path23=new Path2D.Double();

    Point2D.Double p230=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p231=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p232=new Point2D.Double();

    Point2D.Double p233=new Point2D.Double();

    

    

    double c21Turn,c32Turn;//Y=AX+C===y=ax+c , To find intersection of parallels from turning side (inner corner) 

    Point2D.Double interTurn=new Point2D.Double();

    double c21AntiTurn,c32AntiTurn;// , To find intersection of parallels from ANTI-turning side (outer corner)

    Point2D.Double interAntiTurn=new Point2D.Double();

    Path2D.Double path12Fixed=new Path2D.Double();

    Path2D.Double path23Fixed=new Path2D.Double();

    void resetDrawings(){

        error=false;

        path12.reset();

        path23.reset();

        path12Fixed.reset();

        path23Fixed.reset();

        outerPath.reset();

        innerPath.reset();

        plhalf=platos/2;

        

        


        d21y=p2.y-p1.y;

        d21x=p2.x-p1.x;

        kl21=d21y/d21x;//we will need it in part 2

        if(p2.x>p1.x){

            if(p2.y>p1.y){g12=Math.atan(kl21);}

            else if(p2.y<p1.y){g12=2*Math.PI+Math.atan(kl21);}

            else{g12=0;}

        }

        else if(p2.x<p1.x){

            if(p2.y>p1.y){g12=Math.PI+Math.atan(kl21);}

            else if(p2.y<p1.y){g12=Math.PI+Math.atan(kl21);}

            else{g12=-Math.PI;}

        }

        else{

            if(p2.y>p1.y){g12=Math.PI/2;}

            else if(p2.y<p1.y){g12=Math.PI+Math.PI/2;}

            else{g12=java.lang.Double.NaN;}

        }

        

        d32y=p3.y-p2.y;

        d32x=p3.x-p2.x;

        kl32=d32y/d32x;//we will need it in part 2

        if(p3.x>p2.x){

            if(p3.y>p2.y){g23=Math.atan(kl32);}

            else if(p3.y<p2.y){g23=2*Math.PI+Math.atan(kl32);}

            else{g23=0;}

        }

        else if(p3.x<p2.x){

            if(p3.y>p2.y){g23=Math.PI+Math.atan(kl32);}

            else if(p3.y<p2.y){g23=Math.PI+Math.atan(kl32);}

            else{g23=-Math.PI;}

        }

        else{

            if(p3.y>p2.y){g23=Math.PI/2;}

            else if(p3.y<p2.y){g23=Math.PI+Math.PI/2;}

            else{g23=java.lang.Double.NaN;}

        }

        System.out.println(dg(g12)+" -> "+dg(g23));

        

        

        

        double g12p90=g12+rd90;

        double g12m90=g12-rd90;

        p120.setLocation(p2.x+plhalf*Math.cos(g12p90),p2.y+plhalf*Math.sin(g12p90));

        p121.setLocation(p1.x+plhalf*Math.cos(g12p90),p1.y+plhalf*Math.sin(g12p90));

        p122.setLocation(p1.x+plhalf*Math.cos(g12m90),p1.y+plhalf*Math.sin(g12m90));

        p123.setLocation(p2.x+plhalf*Math.cos(g12m90),p2.y+plhalf*Math.sin(g12m90));

        appendPol(path12,p120, p121, p122, p123);

        

        

        double g23p90=g23+rd90;

        double g23m90=g23-rd90;

        p230.setLocation(p3.x+plhalf*Math.cos(g23p90),p3.y+plhalf*Math.sin(g23p90));

        p231.setLocation(p2.x+plhalf*Math.cos(g23p90),p2.y+plhalf*Math.sin(g23p90));

        p232.setLocation(p2.x+plhalf*Math.cos(g23m90),p2.y+plhalf*Math.sin(g23m90));

        p233.setLocation(p3.x+plhalf*Math.cos(g23m90),p3.y+plhalf*Math.sin(g23m90));

        appendPol(path23,p230, p231, p232, p233);

        

        error=path12.contains(p230)||path12.contains(p233)||path12.contains(p3);

        //error=false;//uncomment to see the difference

        /////////////////////////////////////////////////////

        /////////BASIC PART till here///////////////////////

        /////////////////////////////////////////////////////

        

        if(g23<g12){//Positives executing quicker?

            g23+=rd360;

        }

        double dif=g23-g12;

        c21Turn=p120.y-p120.x*kl21;

        c32Turn=p230.y-p230.x*kl32;

        //y=a1x+c1 ==== y =a2x+c2<=> a1x+c1=a2x+c2<=> x=(c2-c1)/(a1-a2)...kai y= ....a1x+c1

            //////////////////////////////////////////////

        c21AntiTurn=p123.y-p123.x*kl21;

        c32AntiTurn=p232.y-p232.x*kl32;

        if(g23<g12+Math.PI){//Positives executing quicker?

            System.out.println("Positive Turn "+dg(dif));

            interTurn.x=(c32Turn-c21Turn)/(kl21-kl32);

            interTurn.y=interTurn.x*kl21+c21Turn;

            interAntiTurn.x=(c32AntiTurn-c21AntiTurn)/(kl21-kl32);

            interAntiTurn.y=interAntiTurn.x*kl21+c21AntiTurn;

            appendPol(outerPath,p2,p123,interAntiTurn,p232);

            appendPol(innerPath,p2,p232,p233,p230,interTurn,p120);

            error |= interAntiTurn.distance(p123)>p123.distance(p122);

        }

        else{

            dif-=rd360;

            System.out.println("Negative turn "+dg(dif));

            interAntiTurn.x=(c32Turn-c21Turn)/(kl21-kl32);

            interAntiTurn.y=interAntiTurn.x*kl21+c21Turn;

            interTurn.x=(c32AntiTurn-c21AntiTurn)/(kl21-kl32);

            interTurn.y=interTurn.x*kl21+c21AntiTurn;

            appendPol(outerPath,p2,p231,interAntiTurn,p120);

            appendPol(innerPath,p2,p123,interTurn,p233,p230,p231);

            error |= interAntiTurn.distance(p120)>p120.distance(p121);

            

        }

        dr.repaint();

    }

    

    

    public static void appendPol(Path2D path,Point2D.Double p1,Point2D.Double p2,Point2D.Double p3,Point2D.Double p4){

        path.moveTo(p1.x,p1.y);

        path.lineTo(p2.x,p2.y);

        path.lineTo(p3.x,p3.y);

        path.lineTo(p4.x,p4.y);

        path.lineTo(p1.x,p1.y);//instead of closePath?  

    }

    

    public static void appendPol(Path2D path,Point2D.Double p1,Point2D.Double p2,Point2D.Double p3,Point2D.Double p4,Point2D.Double p5){

        path.moveTo(p1.x,p1.y);

        path.lineTo(p2.x,p2.y);

        path.lineTo(p3.x,p3.y);

        path.lineTo(p4.x,p4.y);

        path.lineTo(p5.x,p5.y);

        path.lineTo(p1.x,p1.y);//instead of closePath?  

    }

    public static void appendPol(Path2D path,Point2D.Double p1,Point2D.Double p2,Point2D.Double p3,Point2D.Double p4,Point2D.Double p5,Point2D.Double p6){

        path.moveTo(p1.x,p1.y);

        path.lineTo(p2.x,p2.y);

        path.lineTo(p3.x,p3.y);

        path.lineTo(p4.x,p4.y);

        path.lineTo(p5.x,p5.y);

        path.lineTo(p6.x,p6.y);

        path.lineTo(p1.x,p1.y);//instead of closePath?  

    }

    

    public void paintingDrawPanel(Graphics2D g){

        if(error){

            g.setColor(Color.white);

        } 

        else{

            g.setColor(Color.green);

        }

        g.fill(g.getClip());

        

        

        g.setColor(Color.yellow);

        g.fill(outerPath);

        g.setColor(Color.cyan);

        g.fill(innerPath);

        g.setColor(Color.magenta);

        g.drawString("inner",(int)interTurn.x,(int)interTurn.y);

        g.drawString("outer",(int)interAntiTurn.x,(int)interAntiTurn.y);

        g.drawLine((int)interTurn.x,(int)interTurn.y,(int)interAntiTurn.x,(int)interAntiTurn.y);

        

        g.setColor(Color.black);

        g.drawString("p120",(int)p120.x,(int)p120.y);

        g.drawString("p121",(int)p121.x,(int)p121.y);

        g.drawString("p122",(int)p122.x,(int)p122.y);

        g.drawString("p123",(int)p123.x,(int)p123.y);

        

        g.drawString("p230",(int)p230.x,(int)p230.y);

        g.drawString("p231",(int)p231.x,(int)p231.y);

        g.drawString("p232",(int)p232.x,(int)p232.y);

        g.drawString("p233",(int)p233.x,(int)p233.y);

        

        g.setColor(Color.red);

        g.drawLine((int)p1.x,(int)p1.y,(int)p2.x,(int)p2.y);

        g.draw(path12);

        if(error){

            g.drawString("ERROR", 10, 10);

            g.drawString("ERROR", 100, 100);

            g.drawString("ERROR", 300, 300);

            g.drawString("ERROR", 400, 400);

        }

        

        g.setColor(Color.green);

        g.drawLine((int)p2.x,(int)p2.y,(int)p3.x,(int)p3.y);

        g.draw(path23);

        

    }

    


}


Δεν υπάρχουν σχόλια: