Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

13os & 22os

 2147483647

long   max : 9223372036854775807 =(double)9.223372036854776E18

double max : 1.7976931348623157E308

0 : 1 , 6.283185307179586 , 3.141592653589793 , 4.1887902047863905 = 14.613568165555769

1 : 7 , 43.982297150257104 , 153.93804002589985 , 1436.755040241732 = 1641.675377417889

2 : 44 , 276.46015351590177 , 6082.12337734984 , 356817.9048045239 = 363220.48833538964

3 : 277 , 1740.4423300887454 , 241051.26271729125 , 8.902826636358623E7 = 8.927133506863362E7

4 : 1741 , 10939.02561979966 , 9522421.802035604 , 2.2104715143125317E10 = 2.2114250244952972E10

5 : 10940 , 68738.04726054467 , 3.7599711851517934E8 , 5.484544635408083E12 = 5.4849207122046455E12

6 : 68739 , 431899.87483021757 , 1.4844182747977163E10 , 1.360499037217603E15 = 1.3605138819009898E15

7 : 431900 , 2713707.7341708634 , 5.860251851941979E11 , 3.3747236998049882E17 = 3.3747295600882963E17

8 : 2713708 , 1.70507302335757E7 , 2.3135351520348125E13 , 8.37101180047745E19 = 8.371014114014578E19

9 : 17050731 , 1.071329024958715E8 , 9.133471508531668E14 , 2.0764315438418355E22 = 2.076431635176563E22

10 : 107132903 , 6.731358820450958E8 , 3.6057500578478344E16 , 5.150592949195419E24 = 5.15059298525292E24

11 : 673135883 , 4.229437489800957E9 , 1.42349306964523546E18 , 1.277605685840035E27 = 1.277605687263528E27

13 : 26574339495 , 1.6697149946298618E11 , 1.6396741103857283E19 , 5.809767529406992E29 = 5.80976752957096E29

14 : 166971499463 , 1.0491128721436658E12 , 2.0267474644981096E19 , 4.512120842401103E30 = 4.5121208424213703E30

16 : 6591770583829 , 4.141731608061298E13 , 1.4567571263057058E19 , 1.2803478363953625E32 = 1.2803478363955082E32

18 : 260232671860521 , 1.635090100282112E15 , 2.7989727909981094E19 , 9.711788904884501E33 = 9.711788904884528E33

21 : 64550769799687888 , 4.0558444837253069E17 , 1.5343523050039808E19 , 1.3205816324257662E36 = 1.3205816324257662E36
public static void main(String[] args) {

        // TODO code application logic here

        System.out.println(""+Integer.MAX_VALUE);

        System.out.println("long   max : "+Long.MAX_VALUE+" =(double)"+((double)Long.MAX_VALUE));

        System.out.println("double max : "+Double.MAX_VALUE);

        

        int i=0;

        long aktina=1;

        double Per=2*aktina*Math.PI;

        double Emb=aktina*aktina*Math.PI;

        double Og=aktina*aktina*((aktina*4*Math.PI)/3);

        double sum=aktina+Per+Emb+Og;

        while(i<100000){

            Per=2*aktina*Math.PI;

            Emb=aktina*aktina*Math.PI;

            Og=aktina*aktina*((aktina*4*Math.PI)/3);

            sum=aktina+Per+Emb+Og;

            //System.out.print(i+"");

            if(aktina>0 && Per>0 && Emb>0 && Og>0){

                System.out.print(i+"");

                System.out.print(" : "+aktina+" , "+Per+" , "+Emb+" , "+Og+" = "+sum);

                System.out.println("");

            }

            //System.out.println("");

            aktina=(long)Math.ceil(Per);

            ++i;

        }

    }

Δεν υπάρχουν σχόλια: