Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Arduino KY-040 Rotary Encoder

 //No interruptions,no use switch pin

const int CLKpin = 4;  

const int DTpin = 5; 

//const int SWpin = 6; 


int clk=0;

int dt=0;

//int sw=0;


int prevclk=0;

//int prevdt=0;

//int prevsw=0;


void readCLK(){

  prevclk=clk;

  clk=digitalRead(CLKpin);

}

void readDT(){

  //prevdt=dt;

  dt=digitalRead(DTpin);

}

//void readSW(){prevsw=sw;sw=digitalRead(SWpin);}

int rotaryPosition = 0; 


//KY-040

int rotaryType=30; 

long rotaryBaudMinSuccesfullTested=57600;


void initRotaryEncoder(){

  pinMode (CLKpin,INPUT);

  pinMode (DTpin,INPUT);  

}

void resetRotaryPosition(){

  rotaryPosition = 0;  

  readCLK();

  Serial.println("Position Reseted to 0");  

}

void detectAndRefreshRotaryPosition(){

    readCLK();

    if (clk != prevclk){

        readDT();

        if (dt != clk){

          rotaryPosition ++;

          Serial.print ("Right to :");

        }

        else {

          rotaryPosition--;

          Serial.print("Left to: ");

        }

        rotaryPosition%=rotaryType;

        Serial.println(rotaryPosition);

     } 

 }
void setup() { 

  initRotaryEncoder();

  Serial.begin (rotaryBaudMinSuccesfullTested);

  resetRotaryPosition();

}

void loop() { 

detectAndRefreshRotaryPosition();

}


Δεν υπάρχουν σχόλια: